Giờ làm việc: T2-T7: 8:00 - 18:00 (CN 8:00 - 17:00)

Chính sách bảo mật

Netpost (sau đây gọi là Công ty) nhận thấy tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân Công ty đã thiết lập chính sách này nhằm để đảm bảo nhân viên, khách hàng, đối tác thực hiện nghiêm ngặt các điều sau đây.

1. Sử dụng thông tin cá nhân

Công ty cam kết chỉ sử dụng thông tin cá nhân trong phạm vi mục đích sử dụng được cung cấp trong “Mục đích sử dụng thông tin cá nhân của người dùng”. Nếu thông tin cá nhân được sử dụng cho các mục đích khác với mục đích sử dụng, Công ty sẽ thông báo trước bằng văn bản, kể từ khi nhận được thông tin cá nhân đó.

2. Cung cấp thông tin cho bên thứ ba

Công ty sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, trừ các trường hợp sau:

  • Các trường hợp một người đồng ý xử lý thông tin cá nhân của người đó
  • Các trường hợp xử lý thông tin cá nhân dựa trên luật pháp và quy định hướng dẫn thi hành
  • Các trường hợp xử lý thông tin cá nhân là cần thiết để bảo vệ tính mạng, cơ thể hoặc tài sản của một cá nhân và rất khó để có được sự đồng ý của người đó
  • CCác trường hợp xử lý thông tin cá nhân là đặc biệt cần thiết để bảo vệ, cải thiện sức khỏe cộng đồng hoặc thúc đẩy sự phát triển của trẻ em và rất khó để có được sự đồng ý của người đó.
  • Các trường hợp xử lý thông tin cá nhân là cần thiết để hợp tác với một cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương hoặc một cá nhân hoặc một nhà điều hành doanh nghiệp được ủy thác bởi một trong hai bên phía trước trong việc thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật và trong đó có được sự đồng ý của người đó có khả năng cản trở việc thực hiện các vấn đề liên quan
  • Các trường hợp Công ty ủy thác xử lý toàn bộ hoặc một phần dữ liệu cá nhân trong phạm vi cần thiết để đạt được Mục đích sử dụng

Công ty sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cụ thể cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi được pháp luật hoặc quy định cho phép.

3. Bảo vệ thông tin cá nhân

Công ty sẽ thực hiện các biện pháp an toàn cần thiết, như các biện pháp bảo mật thông tin, để đảm bảo tính chính xác và an toàn của thông tin cá nhân và để ngăn chặn truy cập trái phép, rò rỉ hoặc mất thông tin cá nhân.

4. Giám sát người nhận

Khi ủy thác thông tin cá nhân cho người nhận bên ngoài, Công ty sẽ ký kết thỏa thuận không tiết lộ thông tin với từng người nhận và sẽ giám sát người nhận một cách thích hợp. Mọi hành vi tiết lộ thông tin cá nhân của bên nhận ủy thác mà không có sự đồng ý của công ty là không được phép.

5. Hệ thống quản lý thông tin cá nhân

Để xử lý thông tin cá nhân, Công ty đã thiết lập một hệ thống quản lý thông tin cá nhân nội bộ. Tuân thủ các quy định nội bộ, Công ty sẽ nỗ lực một cách cần thiết nhằm quản lý thông tin cá nhân một cách phù hợp và cẩn thận nhất.

6. Tuân thủ luật pháp và quy định thích hợp

Để đảm bảo bảo vệ thông tin cá nhân đáng tin cậy, Công ty tuân thủ tất cả các luật và quy định của pháp luật liên quan đến thông tin đó.

7. Thay đổi chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

Nội dung của Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của công ty có thể được xem xét liên tục, với những cải tiến được thực hiện khi xét thấy cần thiết  để duy trì mức độ bảo vệ thông tin cá nhân tối ưu nhất.

8. Văn phòng thông tin cá nhân

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách này hoặc thắc mắc về thông tin cá nhân của riêng bạn, vui lòng liên hệ với Văn phòng Thông tin Cá nhân.

Nơi liên lạc : Phòng Hành chính nhân sự - Tổng công ty

Điện thoại: 1900.3351

9. Tiết lộ thông tin cá nhân

Để yêu cầu tiết lộ, chỉnh sửa, bổ sung, chấm dứt sử dụng, xóa, vv thông tin cá nhân của riêng bạn, hãy liên hệ với Văn phòng thông tin cá nhân. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các chi tiết của thủ tục.