Giờ làm việc: T2-T7: 8:00 - 18:00 (CN 8:00 - 17:00)

Quy định sử dụng

Điều khoản sử dụng dịch vụ của Netpost là một bộ quy tắc được thiết lập để đảm bảo quyền lợi của khách hàng và đảm bảo tính chuyên nghiệp của dịch vụ vận chuyển. Điều khoản này bao gồm các thông tin về việc đóng gói, xử lý hàng hóa, vận chuyển và trách nhiệm của Netpost trong trường hợp hàng hóa bị mất hoặc hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

1. Giới thiệu

Trước khi sử dụng hoặc tạo tài khoản (“Tài Khoản”), bạn vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản Dịch Vụ dưới đây để hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình đối với CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM (gọi tắt là “Netpost”). Chúng tôi cung cấp hoặc sẵn có bao gồm:
a. Website: netpost.vn
b. Các dịch vụ được cung cấp bởi Website netpost.vn và phần mềm dành cho khách hàng của Netpost có sẵn trên Website netpost.vn.
c. Tất cả các thông tin, đường dẫn, tính năng, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm nhạc, âm thanh, video (bao gồm cả các đoạn video được đăng tải trực tiếp theo thời gian thực (livestream)), tin nhắn, tags, nội dung, chương trình, phần mềm, ứng dụng dịch vụ (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ ứng dụng dịch vụ di động nào) hoặc các tài liệu khác có sẵn trên Website netpost.vn hoặc các dịch vụ liên quan đến website netpost.vn (“Nội Dung”).
Bất kỳ tính năng mới nào được bổ sung hoặc mở rộng đối với Dịch Vụ đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều Khoản Dịch Vụ này. Điều Khoản Dịch Vụ này điều chỉnh việc bạn sử dụng Dịch vụ cung cấp bởi Netpost.

Dịch Vụ bao gồm dịch vụ trực tuyến kết nối Khách Hàng với Netpost nhằm mang đến lợi ích giữa người gửi (“Người Gửi”) và người nhận (“Người Nhận”) (gọi chung là "Bạn", “Người Sử Dụng” hoặc “Các Bên”). Netpost sẽ là bên quản lý tình trạng hàng hóa giữa Người Gửi và Người Nhận, đồng thời quản lý vấn đề chuyển phát.

Trước khi trở thành Người Sử Dụng của Website netpost.vn, bạn cần đọc và chấp nhận mọi điều khoản và điều kiện được quy định trong, và dẫn chiếu đến Điều Khoản Dịch Vụ này và Chính Sách Bảo Mật được dẫn chiếu theo đây.

Netpost bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, tạm ngừng hoặc chấm dứt tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Website netpost.vn hoặc Dịch Vụ vào bất cứ thời điểm nào theo quy định pháp luật. Netpost không chịu trách nhiệm đối với việc phát hành các Dịch Vụ hoặc tính năng của Dịch Vụ với phiên bản thử nghiệm mà các phiên bản này có thể không đúng hoặc không hoàn toàn giống với phiên bản cuối cùng. Netpost có toàn quyền giới hạn một số tính năng hoặc phạm vi truy cập của bạn đối với một phần hoặc toàn bộ Website netpost.vn hoặc Dịch Vụ của Netpost mà không cần thông báo hay chịu trách nhiệm.

Netpost bảo lưu quyền từ chối yêu cầu mở Tài Khoản hoặc các truy cập của bạn tới Website netpost.vn hoặc Dịch Vụ với bất kỳ lý do nào. Bằng việc sử dụng dịch vụ tại Website netpost.vn, bạn đã chấp nhận không hủy ngang và đồng ý với những điều khoản dịch vụ này, bao gồm những điều khoản, điều kiện và chính sách bổ sung được dẫn chiếu theo đây và/hoặc có liên quan. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản dịch vụ này, vui lòng không sử dụng dịch vụ hoặc truy cập vào Website netpost.vn. Nếu bạn là người chưa thành niên hoặc bị giới hạn về năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật tại quốc gia bạn sinh sống, bạn cần nhận được sự hỗ trợ hoặc chấp thuận từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, tùy từng trường hợp áp dụng, để mở tài khoản hoặc sử dụng dịch vụ. Trong trường hợp đó, cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, tùy từng trường hợp áp dụng, cần hỗ trợ để bạn hiểu rõ hoặc thay mặt bạn chấp nhận những điều khoản trong thỏa thuận dịch vụ này. Nếu bạn chưa chắc chắn về độ tuổi cũng như năng lực hành vi dân sự của mình, hoặc chưa hiểu rõ các điều khoản này cũng như quy định pháp luật có liên quan áp dụng cho độ tuổi hoặc năng lực hành vi dân sự của mình, vui lòng không sử dụng dịch vụ cho đến khi nhận được sự giúp đỡ từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người chưa thành niên hoặc bị giới hạn về năng lực hành vi dân sự, tùy từng trường hợp theo quy định pháp luật, bạn cần hỗ trợ để người được giám hộ hiểu rõ hoặc đại diện người được giám hộ chấp nhận các điều khoản dịch vụ này và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ quá trình sử dụng các dịch vụ của Website netpost.vn mà không phân biệt tài khoản đã hoặc sẽ được tạo lập.

2. Quyền riêng tư

Netpost coi trọng việc bảo mật thông tin của bạn. Để bảo vệ quyền lợi người dùng, Netpost cung cấp Chính Sách Bảo Mật tại Website netpost.vn để giải thích chi tiết các hoạt động bảo mật của Netpost. Vui lòng tham khảo Chính Sách Bảo Mật để biết cách thức Netpost thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến Tài Khoản và/hoặc việc sử dụng Dịch Vụ của Người Sử Dụng (“Thông Tin Người Sử Dụng”). Điều Khoản Dịch Vụ này có liên quan mật thiết với Chính Sách Bảo Mật. Bằng cách sử dụng Dịch Vụ hoặc cung cấp thông tin trên Trang netpost.vn, Người Sử Dụng:
a. Cho phép Netpost thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý các Nội Dung, dữ liệu cá nhân của bạn và Thông Tin Người Sử Dụng như được quy định trong Chính Sách Bảo Mật;
b. Đồng ý và công nhận rằng, trong phạm vi pháp luật có liên quan cho phép, các Thông Tin Người Sử Dụng sẽ thuộc sở hữu chung của bạn và Netpost; và
c. Sẽ không, dù là trực tiếp hay gián tiếp, tiết lộ các Thông Tin Người Sử Dụng cho bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc bằng bất kỳ phương thức nào cho phép bất kỳ bên thứ ba nào được truy cập hoặc sử dụng Thông Tin Người Dùng của bạn.

Trường hợp Người Sử Dụng sở hữu dữ liệu cá nhân của Người Sử Dụng khác thông qua việc sử dụng Dịch Vụ (“Bên Nhận Thông Tin”) theo đây đồng ý rằng, bạn sẽ:
a. Tuân thủ mọi quy định pháp luật về bảo vệ an toàn thông tin cá nhân liên quan đến những thông tin đó;
b. Cho phép Người Sử Dụng là chủ sở hữu của các thông tin cá nhân mà Bên Nhận Thông Tin thu thập được (“Bên Tiết Lộ Thông Tin”) được phép xóa bỏ thông tin của mình được thu thập từ cơ sở dữ liệu của Bên Nhận Thông Tin; và
c. Cho phép Bên Tiết Lộ Thông Tin rà soát những thông tin đã được thu thập về họ bởi Bên Nhận Thông Tin, phù hợp với hoặc theo yêu cầu của các quy định pháp luật hiện hành.

3. Giới hạn trách nhiệm

Netpost trao cho Người Sử Dụng quyền phù hợp để truy cập, sử dụng các Dịch Vụ theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Điều Khoản Dịch Vụ này. Tất cả các Nội Dung, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu tượng và tài sản sở hữu trí tuệ khác độc quyền (“Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ”) hiển thị trên Website netpost.vn đều thuộc sở hữu của Netpost và bên sở hữu thứ ba, nếu có. Không một bên nào truy cập vào netpost.vn được cấp quyền hoặc cấp phép trực tiếp hoặc gián tiếp để sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ nào, cũng như không một bên nào truy cập vào Website netpost.vn được phép truy đòi bất kỳ quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích nào liên quan đến Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ.

Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Dịch Vụ, bạn đồng ý tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc bất cứ quy định pháp luật nào khác bảo vệ Dịch Vụ, Website netpost.vn và Nội Dung của Website netpost.vn. Bạn đồng ý không được phép sao chép, phát tán, tái bản, chuyển giao, công bố công khai, thực hiện công khai, sửa đổi, phỏng tác, cho thuê, bán, hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh của bất cứ phần nào thuộc Dịch Vụ, Website netpost.vn và Nội Dung của Website netpost.vn. Bạn không được nhân bản hoặc chỉnh sửa bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ nội dung của Website netpost.vn trên bất kỳ máy chủ hoặc như là một phần của bất kỳ website nào khác mà chưa nhận được sự chấp thuận bằng văn bản của Netpost.

Ngoài ra, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ robot, chương trình do thám (spider) hay bất kỳ thiết bị tự động hoặc phương thức thủ công nào để theo dõi hoặc sao chép Nội Dung của Netpost khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của Netpost (sự chấp thuận này được xem như áp dụng cho các công cụ tìm kiếm cơ bản trên các website tìm kiếm trên mạng kết nối người dùng trực tiếp đến website đó).

Netpost cho phép kết nối từ website Người Sử Dụng đến Website netpost.vn với điều kiện website của Người Sử Dụng không được hiểu là bất kỳ việc xác nhận hoặc liên quan nào đến Netpost. Bạn thừa nhận rằng Netpost có toàn quyền ngừng cung cấp Dịch Vụ, dù một phần hay toàn bộ, vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

4. Phần mềm

Bất kỳ phần mềm nào được cung cấp bởi Netpost tới Người Sử Dụng đều thuộc phạm vi điều chỉnh của các Điều Khoản Dịch Vụ này. Netpost bảo lưu tất cả các quyền liên quan đến phần mềm không được cấp một các rõ ràng bởi Netpost theo đây. Bất kỳ tập lệnh hoặc mã code, liên kết đến hoặc dẫn chiếu từ Dịch Vụ, đều được cấp phép cho bạn bởi các bên thứ ba là chủ sở hữu của tập lệnh hoặc mã code đó chứ không phải bởi Netpost.

5. Điều khoản sử dụng Website

1. Quyền được phép sử dụng Website netpost.vn và Dịch Vụ có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt. Quyền được phép sử dụng sẽ bị chấm dứt theo Điều Khoản Dịch Vụ này hoặc trường hợp Người Sử Dụng vi phạm bất cứ điều khoản hoặc điều kiện nào được quy định tại Điều Khoản Dịch Vụ này. Trong trường hợp đó, Netpost có thể chấm dứt việc sử dụng của Người Sử Dụng bằng hoặc không cần thông báo.

2. Người Sử Dụng không được phép:
a. Tải lên, đăng, truyền tải hoặc bằng cách khác công khai bất cứ Nội Dung nào trái pháp luật, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, gây hoang mang, lo lắng, xuyên tạc, phỉ báng, xúc phạm, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, gây căm phẫn, hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc bất kỳ nội dung không đúng đắn nào khác.
b. Vi phạm pháp luật, quyền lợi của bên thứ ba hoặc Chính Sách Cấm/Hạn Chế Sản Phẩm của Netpost.
c. Đăng tải, truyền tin, hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác hiển thị bất kỳ Nội dung nào có sự xuất hiện của người chưa thành niên hoặc sử dụng Dịch vụ gây tổn hại cho người chưa thành niên dưới bất kỳ hình thức nào.
d. Sử dụng Dịch Vụ hoặc đăng tải Nội Dung để mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc bằng cách nào khác xuyên tạc cá nhân hoặc tổ chức.
e. Giả mạo các tiêu đề hoặc bằng cách khác ngụy tạo các định dạng nhằm che giấu nguồn gốc của bất kỳ Nội Dung nào được truyền tải thông qua Dịch Vụ.
f. Gỡ bỏ bất kỳ thông báo độc quyền nào từ Website netpost.vn.
g. Gây ra, chấp nhận hoặc ủy quyền cho việc sửa đổi, cấu thành các sản phẩm phái sinh, hoặc chuyển thể của Dịch Vụ mà không được sự cho phép rõ ràng của Netpost.
h. Sử dụng Dịch Vụ phục vụ lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc bất kỳ hành vi nào không được chấp nhận theo Điều Khoản Dịch Vụ này.
i. Sử dụng Dịch Vụ hoặc đăng tải Nội Dung cho mục đích gian lận, không hợp lý, sai trái, gây hiểu nhầm hoặc gây nhầm lẫn.
j. Mở và vận hành nhiều tài khoản người dùng khác nhau để tạo đơn hàng giả hoặc liên quan đến bất kỳ hành vi nào vi phạm điều khoản hoặc tinh thần của Điều Khoản Dịch Vụ này.
k. Truy cập sàn giao dịch thương mại điện tử Netpost, mở tài khoản hoặc bằng cách khác truy cập tài khoản người dùng của mình thông qua phần mềm giả lập, thiết bị giả lập, phần mềm tự động hoặc bất kỳ phần mềm, thiết bị hoặc phần cứng nào có chức năng tương tự.
l. Chỉnh sửa giá của bất kỳ sản phẩm nào hoặc can thiệp vào danh mục hàng hóa của Người Sử Dụng khác.
m. Thực hiện bất kỳ hành động nào có thể phá hoại hệ thống xếp hạng hoặc ghi nhận phản hồi của Netpost.
n. Cố gắng chuyển đổi mã chương trình, đảo ngược kỹ thuật, tháo gỡ hoặc xâm nhập (hack) Dịch Vụ (hoặc bất cứ hợp phần nào theo đó); hoặc phá bỏ hoặc vượt qua bất kỳ công nghệ mã hóa hoặc biện pháp bảo mật nào được Netpost áp dụng đối với các Dịch Vụ và/hoặc các dữ liệu được truyền tải, xử lý hoặc lưu trữ bởi Netpost.
o. Khai thác hoặc thu thập bất kỳ thông tin nào liên quan đến Tài Khoản của Người Sử Dụng khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu cá nhân nào.
p. Tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ Nội Dung nào mà bạn không được cho phép theo bất kỳ luật hoặc quan hệ hợp đồng hoặc tín thác nào (chẳng hạn thông tin nội bộ, thông tin độc quyền và thông tin mật được biết hoặc tiết lộ như một phần của quan hệ lao động hoặc theo các thỏa thuận bảo mật).
q. Tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ Nội Dung nào dẫn đến trường hợp vi phạm các quyền về sáng chế, thương hiệu, bí quyết kinh doanh, bản quyền hoặc bất cứ đặc quyền nào của bất cứ bên nào.
r. Tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ quảng cáo, các tài liệu khuyến mại, “thư quấy rối”, “thư rác”, “chuỗi ký tự” không được phép hoặc không hợp pháp, hoặc bất kỳ hình thức lôi kéo không được phép nào khác.
s. Tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất cứ tài liệu chứa các loại virus, worm, trojan hoặc bất kỳ các mã, tập tin hoặc chương trình máy tính được thiết kế để trực tiếp hoặc gián tiếp gây cản trở, điều khiển, gián đoạn, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng hoặc tổng thể của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng hoặc dữ liệu hoặc thiết bị viễn thông của máy tính.
t. Làm gián đoạn các dòng tương tác thông thường, đẩy nhanh tốc độ “lướt (scroll)” màn hình hơn những Người Sử Dụng khác có thể đối với Dịch Vụ, hoặc bằng cách khác thực hiện thao tác gây ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tham gia giao dịch thực của những Người Sử Dụng khác.
u. Can thiệp, điều khiển hoặc làm gián đoạn Dịch Vụ hoặc máy chủ hoặc hệ thống được liên kết với Dịch Vụ hoặc tới việc sử dụng và trải nghiệm Dịch Vụ của Người Sử Dụng khác, hoặc không tuân thủ bất kỳ các yêu cầu, quy trình, chính sách và luật lệ đối với các hệ thống được liên kết với Website netpost.vn.
v. Thực hiện bất kỳ hành động hoặc hành vi nào có thể trực tiếp hoặc gián tiếp phá hủy, vô hiệu hóa, làm quá tải, hoặc làm suy yếu Dịch Vụ hoặc máy chủ hoặc hệ thống liên kết với Dịch Vụ.
w. Sử dụng Dịch Vụ để vi phạm pháp luật, quy chế, quy tắc, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách áp dụng của địa phương, liên bang, quốc gia hoặc quốc tế (có hoặc chưa có hiệu lực) một cách có chủ ý hoặc vô ý liên quan đến phòng chống rửa tiền hoặc phòng chống khủng bố.
x. Sử dụng Dịch Vụ để vi phạm hoặc phá vỡ bất kỳ hình phạt hay lệnh cấm vận nào được quản lý hay thực thi bởi các cơ quan có liên quan.
y. Sử dụng Dịch Vụ để xâm hại tới quyền riêng tư của người khác hoặc để “lén theo dõi” hoặc bằng cách khác quấy rối người khác.
z. Xâm phạm các quyền của Netpost, bao gồm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ và gây nhầm lẫn cho các quyền đó.
aa. Sử dụng Dịch vụ để thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân của Người Sử Dụng khác liên quan đến các hành vi và hoạt động bị cấm như đề cập ở trên; và/hoặc
ab. Liệt kê các hàng hóa xâm phạm quyền tác giả, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của các bên thứ ba hoặc sử dụng Dịch Vụ theo các cách thức có thể xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của các bên khác.

3. Người Sử Dụng hiểu rằng các Nội Dung, dù được đăng công khai hoặc truyền tải riêng tư, là hoàn toàn thuộc trách nhiệm của người đã tạo ra Nội Dung đó. Điều đó nghĩa là bạn, không phải Netpost, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với những Nội Dung mà bạn tải lên, đăng, gửi thư điện tử, chuyển tải hoặc bằng cách nào khác công khai trên Website netpost.vn. Người Sử Dụng hiểu rằng bằng cách sử dụng Website netpost.vn, bạn có thể gặp phải Nội Dung mà bạn cho là phản cảm, không đúng đắn hoặc chưa phù hợp.
Trong giới hạn tối đa được pháp luật cho phép, và trong bất cứ trường hợp nào, Netpost sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ Nội Dung nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót liên quan đến bất kỳ Nội Dung nào, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại dù như thế nào xuất phát từ việc sử dụng, hoặc dựa trên, bất kỳ Nội Dung nào được đăng tải, gửi thư, chuyển tải hoặc bằng cách khác công bố trên Website netpost.vn.

4. Người Sử Dụng thừa nhận rằng Netpost và các bên được chỉ định của mình có toàn quyền (nhưng không có nghĩa vụ) sàng lọc, từ chối, xóa, dừng, tạm dừng, gỡ bỏ hoặc dời bất kỳ Nội Dung có sẵn trên Website netpost.vn, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ Nội Dung hoặc thông tin nào bạn đã đăng. Không giới hạn ở những điều trên, Netpost và các bên được chỉ định của mình có quyền gỡ bỏ bất kỳ Nội Dung nào:
a. Xâm phạm đến Điều Khoản Dịch Vụ;
b. Trường hợp Netpost nhận được khiếu nại từ Người Sử Dụng khác;
c. Trường hợp Netpost nhận được thông báo về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc yêu cầu pháp lý cho việc gỡ bỏ; hoặc
d. Những nguyên nhân khác. Netpost có quyền chặn các liên lạc (bao gồm, nhưng không giới hạn, việc cập nhật trạng thái, đăng tin, truyền tin và/hoặc tán gẫu) về hoặc liên quan đến Dịch Vụ như nỗ lực của chúng tôi nhằm bảo vệ Dịch Vụ hoặc Người Sử Dụng của Netpost, hoặc bằng cách khác thi hành các điều khoản trong Điều Khoản Dịch Vụ này. Người Sử Dụng đồng ý rằng mình phải đánh giá, và chịu mọi rủi ro liên quan đến, việc sử dụng bất kỳ Nội Dung nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ việc dựa vào tính chính xác, đầy đủ, hoặc độ hữu dụng của Nội Dung đó.
Liên quan đến vấn đề này, Người Sử Dụng thừa nhận rằng mình không phải và trong giới hạn tối đa pháp luật cho phép, không cần dựa vào bất kỳ Nội Dung nào được tạo bởi Netpost hoặc gửi cho Netpost, bao gồm, nhưng không giới hạn, các thông tin trên các Diễn Đàn Netpost hoặc trên các phần khác của Website netpost.vn.

5. Người Sử Dụng thừa nhận, chấp thuận và đồng ý rằng Netpost có thể truy cập, duy trì và tiết lộ thông tin Tài Khoản của Người Sử Dụng trường hợp pháp luật có yêu cầu hoặc theo lệnh của tòa án hoặc bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền yêu cầu Netpost hoặc theo quan điểm của Netpost thì việc duy trì truy cập hoặc tiết lộ đó là cần thiết để:
a. Tuân thủ các thủ tục pháp luật.
b. Thực thi Điều Khoản Dịch Vụ.
c. Phản hồi các khiếu nại về việc Nội Dung xâm phạm đến quyền lợi của bên thứ ba.
d. Phản hồi các yêu cầu của Người Sử Dụng liên quan đến chăm sóc khách hàng; hoặc
e. Bảo vệ các quyền, tài sản hoặc an toàn của Netpost, Người Sử Dụng và/hoặc cộng đồng.

6. Điều khoản sử dụng Vận đơn Online

1. Điều khoản sử dụng dịch vụ
Netpost chuyên cung cấp các dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước và quốc tế với các loại hình dịch vụ nhận gửi, vận chuyển và phát theo thời gian được công bố trước. Vận đơn online này được xem là căn cứ để giải quyết các vấn đề liên quan đến Quyền và nghĩa vụ của Netpost đối với khách hàng (người nhận và người gửi) cũng như mọi vấn đề phát sinh liên quan đến hàng hóa về sau. Việc quý khách hàng (người gửi và người nhận) ký tên được xem như đồng ý với các điều khoản sử dụng dịch vụ của Nhất Tín cũng như các Quy định khác có liên quan.

2. Chúng tôi không nhận gửi các loại hàng hóa sau:
a. Các loại hàng hóa, tài liệu vi phạm Quy định và Pháp luật của Nhà nước Việt Nam về hàng cấm gửi, cấm lưu thông, cấm xuất nhập khẩu.
b. Hàng hóa có thể gây nguy hại cho người khai thác và phương tiện vận chuyển.
c. Các loại vật phẩm, hàng hóa Quốc gia hoặc Vùng lãnh thổ là điểm nhận cấm nhập khẩu (Áp dụng đối với dịch vụ Quốc tế).

3. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng:
a. Được đảm bảo bí mật thông tin riêng và an toàn đối với thông tin dưới dạng văn bản, kiện, gói hàng hóa.
b. Có quyền khiếu nại bằng văn bản về việc sử dụng dịch vụ của Netpost theo Quy định của pháp luật về bưu chính.
c. Được bồi thường đến 100% thiệt hại nếu mua bảo hiểm theo Quy định của Netpost. Trường hợp không mua bảo hiểm sẽ được giải quyết đền bù theo mức tối thiểu căn cứ vào Quy định của pháp luật về bưu chính.
d. Ghi đầy đủ các thông tin trên mặt trước của Vận đơn online, kê khai trung thực nội dung, đặc tính hàng hóa, cung cấp toàn bộ chứng từ chứng minh nguồn gốc và tính hợp pháp của hàng hóa để xuất trình cho cơ quan chức năng khi có yêu cầu.
e. Đóng gói hàng hóa nếu có nguy cơ hư hỏng, bể vỡ, móp, ướt, hoặc trầy xước theo quy định đóng gói của Netpost để đảm bảo an toàn cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển.
f. Tuân thủ các quy định gửi hàng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chất chứng từ, bưu kiện, gói hàng hóa ký gửi.
g. Đồng ý miễn trừ mọi trách nhiệm liên đới đến Netpost liên quan đến nội dung hàng gửi và tự chịu mọi trách nhiệm đối với hậu quả do hàng hóa ký gửi gây ra với Netpost và các bên thứ 3 có liên quan.
h. Có quyền yêu cầu xuất hóa đơn trong vòng 15 ngày kể từ ngày gửi hàng, sau thời hạn trên, Netpost sẽ khai vận đơn online với cơ quan thuế dưới hình thức “Người mua không lấy hóa đơn” và từ chối xuất hóa đơn cho khách hàng trừ trường hợp khách hàng đã ký hợp đồng hoặc có thỏa thuận khác.
i. Kiểm tra kỹ trước khi nhận hàng và không khiếu nại sau khi đã ký nhận hàng.

4. Trách nhiệm của Netpost:
a. Thực hiện đúng quy định về tiêu chuẩn chất lượng đã công bố công khai cho khách hàng.
b. Kiểm tra tính hợp pháp của hàng gửi và từ chối thực hiện dịch vụ nếu Khách hàng không thực hiện đúng các quy định vận chuyển.
c. Yêu cầu Khách hàng đóng gói hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn quy định và cung cấp các chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.
d. Đảm bảo an toàn bưu gửi kể từ khi nhận đến khi phát cho người nhận hợp pháp và thu phí lưu kho nếu người nhận từ chối nhận quá 7 ngày.
e. Đền bù thiệt hại theo Quy định của pháp luật bưu chính hoặc theo thỏa thuận khi khách hàng sử dụng dịch vụ bảo hiểm.
f. Netpost không hoàn lại cước hoặc đền bù thiệt hại hàng hóa trong các trường hợp chuyển chậm hoặc hư hại do các nguyên nhận bất khả kháng hay do lỗi của người gửi, người nhận, đồng thời không có trách nhiệm bồi thường bưu gửi nếu hàng hóa bị cơ quan có thẩm quyền thu giữ hoặc tịch thu theo Quy định của Việt Nam và nước nhận (Đối với dịch vụ Quốc tế), bị hủy hoại do đặc tính tự nhiên hoặc các trường hợp đã quá thời hạn khiếu nại quy định.
g. Netpost không có trách nhiệm đền bù các thiệt hại gián tiếp hoặc những nguồn lợi phát sinh liên quan đến bưu gửi.

7. Vi phạm điều khoản dịch vụ

Việc Người Sử Dụng vi phạm chính sách này có thể dẫn đến việc Netpost áp dụng bất kỳ hoặc tất cả các hành động/biện pháp chế tài sau:
a. Giới hạn quyền sử dụng Tài Khoản.
b. Đình chỉ và chấm dứt Tài Khoản.
c. Thu hồi tiền hoặc tài sản có được do hành vi gian lận.
d. Cáo buộc hình sự.
e. Áp dụng biện pháp dân sự, bao gồm nhưng không giới hạn, khiếu nại bồi thường thiệt hại và/hoặc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.
f. Các hành động hoặc biện pháp chế tài khác theo Tiêu Chuẩn Cộng Đồng, Quy Chế Hoạt Động, hoặc các Chính Sách Netpost.
Trong trường hợp Netpost phát hiện được hành vi gian lận hoặc dấu hiệu gian lận từ tài khoản của Người Sử Dụng, Netpost sẽ tạm khóa Ví Netpost của bạn trong 14 ngày lịch để phục vụ việc điều tra gian lận. Thời hạn này có thể được gia hạn theo quyết định của Netpost. Bạn sẽ không sử dụng được tính năng “Rút tiền” và “Giao dịch” của Ví Netpost cho đến khi Netpost hoàn tất quá trình điều tra.
Nếu bạn phát hiện Người Sử Dụng trên Website netpost.vn của chúng tôi có hành vi vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ, vui lòng liên hệ Netpost.

8. Chính sách kiểm hàng

Để đảm bảo an toàn, an ninh trong quá trình cung ứng dịch vụ, kịp thời ngăn chặn đối tượng xấu lợi dụng gửi hàng hóa cấm qua mạng bưu chính, bảo vệ quyền lợi cho các khách hàng chân chính, NETPOST triển khai thực hiện việc kiểm tra nội dung gói, kiện hàng.
1. Kiểm tra 100% gói, kiện hàng Nhân viên NETPOST sẽ kiểm tra hàng hóa bằng cách chụp hình ảnh bên ngoài và bên trong đơn hàng. Hình ảnh lưu trữ trên hệ thống là cơ sở pháp lý quan trọng để xử lý các vấn đề phát sinh theo quy định của pháp luật.
- Nhân viên NETPOST khi kiểm tra thao tác:
Bước 1: Chụp đúng - đủ - đảm bảo chất lượng hình ảnh (bên ngoài và bên trong ĐH) để xác minh đã kiểm tra các ĐH khách hàng gửi.
Bước 2: Báo xấu khách hàng nếu sản phẩm bên trong là hàng cấm. Các ĐH cấm sẽ được chuyển sang trạng thái không lấy được hàng. NETPOST ưu tiên việc đồng kiểm cùng khách hàng, trường hợp không thể cùng đồng kiểm, NETPOST sẽ thông báo cho khách hàng trước khi bóc mở kiện hàng và ghi nhận hình ảnh kiểm tra làm căn cứ.
2. Sau khi kiểm tra gói, kiện hàng
- Nếu gói, kiện hàng không chứa hàng hóa không nhận vận chuyển, gói, kiện hàng của khách hàng sẽ được gia cố và tiếp tục chuyển phát.
- Trường hợp phát hiện trong gói, kiện của khách hàng có chứa hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa không nhận vận chuyển hoặc hộp rỗng không chứa hàng, NETPOST có quyền giao nộp hàng hóa cấm theo quy định pháp luật cho cơ quan chức năng; đối với hàng NETPOST không nhận vận chuyển thì khách hàng phải đến nhận lại trong vòng 02 (hai) ngày kể từ ngày NETPOST thông báo, quá thời hạn trên NETPOST có toàn quyền xử lý gói, kiện.
Lưu ý:
- Việc kiểm tra đảm bảo không gây ra hư hỏng, mất mát hàng hóa của khách hàng; khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm về hàng và mọi chi phí, thiệt hại phát sinh (nếu có) trong trường hợp khách hàng gửi hàng cấm, hàng NETPOST không nhận vận chuyển, hàng không nhận vận chuyển đường hàng không, NETPOST được loại trừ mọi trách nhiệm liên quan đến hàng hóa.
- Việc kiểm tra chính là cách bảo vệ quyền lợi cho khách hàng, vì vậy, rất mong khách hàng phối hợp thực hiện. Để đảm bảo an toàn chung cho toàn hệ thống, NETPOST buộc phải từ chối các đơn hàng không thể thực hiện kiểm tra đúng yêu cầu.

9. Hủy đơn hàng, trả hàng và hoàn tiền

Người nhận chỉ có thể hủy đơn hàng trước khi thanh toán chuyển khoản.
Người nhận có thể yêu cầu trả hàng và hoàn tiền trong vòng ba (03) ngày kể từ ngày nhận hàng. Vui lòng xem Chính Sách Khiếu Nại và Đền Bù của Netpost để biết thêm thông tin chi tiết.

10. Chính sách bảo hành sản phẩm, nếu có


- Khách hàng có trách nhiệm khai báo giá trị Hàng hóa chính xác trên hệ thống của NETPOST làm cơ sở cho việc xác định phí bảo hiểm và bồi thường.
- Khách hàng bắt buộc đóng bảo hiểm cho toàn bộ các đơn hàng, mức phí (đã gồm VAT) như sau:
a. Trường hợp Hàng hóa có giá trị đóng bảo hiểm < 1.000.000 VNĐ (Dưới một triệu đồng)
+ Miễn phí bảo hiểm Hàng hóa.
+ NETPOST sẽ bồi hoàn 100% giá trị Hàng hóa khai báo trên hệ thống khi xảy ra thiệt hại rủi ro (tối đa 1.000.000 VNĐ) nếu Khách hàng có giấy tờ hợp lệ chứng minh nguồn gốc và giá. Với Khách hàng B2C: Áp dụng mức > 3.000.000 đồng. trị hàng hóa khớp với thông tin sản phẩm kê khai trên hệ thống NETPOST (hoá đơn GTGT bán hàng/nhập hàng, hóa đơn bán hàng hợp lệ, ...).
b. Trường hợp Hàng hóa có giá trị đóng bảo hiểm >= 1.000.000 VNĐ đến 20.000.0000 VNĐ (từ một triệu đồng đến hai mươi triệu đồng)
+ NETPOST chỉ nhận hàng hóa giá trị đóng bảo hiểm tối đa là 20.000.000VNĐ.
+ Phí bảo hiểm là 0.5% *giá trị hàng hoá (Đã bao gồm VAT).
+ NETPOST sẽ bồi hoàn 100% giá trị Hàng hóa khai báo trên hệ thống (mức bồi hoàn tối đa là 20.000.000VNĐ) khi Khách hàng cung cấp đầy đủ giấy tờ hợp lệ chứng minh nguồn gốc và giá trị hàng hóa khớp với thông tin sản phẩm kê khai trên hệ thống NETPOST (hoá đơn GTGT bán hàng/nhập hàng, hóa đơn bán hàng hợp lệ, ...).
c. Trường hợp Khách hàng không sử dụng dịch vụ bảo hiểm Hàng hóa: NETPOST bồi thường tối đa 04 (bốn) lần cước phí vận chuyển.
d. Trong mọi trường hợp, nếu Khách hàng không thể chứng minh nguồn gốc và giá trị hàng hoá, NETPOST bồi thường tối đa 04 (bốn) lần cước phí vận chuyển.
- Phí bảo hiểm phát sinh ngay tại thời điểm khách hàng đăng ký đơn hàng vận chuyển thành công, đây là cơ sở để NETPOST thực hiện bảo hiểm cho Hàng hóa và không được hoàn lại trong mọi trường hợp. Khi có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm (bao gồm nhưng không giới hạn hoàn cảnh khách quan thay đổi, tình hình dịch bệnh, chính sách của nhà nước, quy định của pháp luật hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, …), NETPOST có quyền điều chỉnh phí bảo hiểm.
- NETPOST không chịu trách nhiệm bảo hiểm, bồi thường trong các trường hợp sau:
a. Dịch vụ không có chứng nhận xác nhận việc gửi.
b. Hàng hóa được giao/trả đúng thỏa thuận, NETPOST không bồi thường bưu gửi người nhận/ khách hàng đã nhận hàng.
c. Hàng hóa bị hư hại, mất mát do lỗi của khách hàng /người nhận (VD. Đóng gói không đúng quy cách; dán sai mã đơn, …);
d. Do đặc tính tự nhiên hoặc khuyết tật vốn có của Hàng hóa hay việc biến đổi của Hàng hóa diễn ra theo tác động tự nhiên trong quá trình vận chuyển, bao gồm nhưng không giới hạn: Hàng hóa bị thay đổi hình dạng, màu sắc khi nhiệt độ môi trường thay đổi, đặc điểm của Hàng hóa gây ra sự cháy, biến chất, hao hụt, han gỉ, nứt vỡ, …
e. Hàng hóa thuộc Danh mục hàng không nhận vận chuyển của NETPOST hoặc theo quy định pháp luật; Hàng hóa bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu, tiêu hủy, hoặc cưỡng chế kiểm tra dẫn đến bị mất mát, giảm khối lượng, giảm chất lượng, hoặc hư hỏng.
f. Hàng hóa bị tịch thu hoặc tiêu hủy theo quy định của pháp luật.
g. Người gửi từ chối nhận Bưu gửi hoặc NETPOST không liên hệ được với người gửi sau khi NETPOST đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ giao hàng, lưu kho. h. Xảy ra sự kiện bất khả kháng theo quy định của pháp luật.
i. NETPOST không chịu trách nhiệm bồi thường khi xảy ra mất mát, hư hỏng nếu Khách hàng /người gửi không khai đúng thông tin sản phẩm và giá trị Hàng hóa. Giá trị Hàng hóa bồi thường khi phát sinh tranh chấp được xác định theo giá thực tế/hoặc bán công bố trên trang bán hàng của Khách hàng.
- Trường hợp Hàng hóa hư hỏng, giá trị bồi thường được xác định dựa trên mức độ hư hỏng của Hàng hóa. NETPOST chịu trách nhiệm bồi thường Hàng hóa bị mất mát hoặc hư hỏng hoàn toàn (không thể sử dụng, khôi phục) mà việc mất mát, hư hỏng do lỗi hoàn toàn thuộc về NETPOST. khách hàng chịu trách nhiệm về mất mát, hư hỏng nếu khách hàng/ người gửi cố tính không khai đúng thông tin sản phẩm, giá trị Hàng hóa, hoặc các lỗi khác thuộc về khách hàng.

11. Các điều kiện hoặc hạn chế trong việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ, như giới hạn về thời gian hay phạm vi địa lý, nếu có

Về thời gian nhận hàng Quý khách có thể nhận và giao hàng từ 8h00-18h00 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần và từ 8h00-17h00 chủ nhật hàng tuần. Quý khách vui lòng liên hệ đến chi nhánh gần nhất để được hỗ trợ thêm thông tin chi tiết.

Về phạm vi địa lý dịch vụ được cung cấp trong phạm vi hoạt động của NETPOST trên toàn quốc và quốc tế. Để biết thêm thông tin về các địa chỉ kinh doanh của chúng tôi:

 • MIỀN BẮC: TẦNG 5, ELCOM BUILDING, 17 PHỐ DUY T N, P. DỊCH VỌNG HẬU, Q. CẦU GIẤY, TP. HÀ NỘI - Điện thoại: 024.396.12345
 • MIỀN NAM: SỐ 403 ĐƯỜNG LÝ THƯỜNG KIỆT, PHƯỜNG 8, QUẬN T N BÌNH, TP. HỒ CHÍ MINH - Điện thoại: 028.3948.3333
 • MIỀN TRUNG: SỐ 194 QUÁCH THỊ TRANG, PHƯỜNG HOÀ XU N, QUẬN CẨM LỆ, TP. ĐÀ NẴNG - Điện thoại: 023.63.789.448

Vui lòng xem Quy trình Vận chuyển và giao nhận và Hàng hóa cấm gửi của Netpost để biết thêm thông tin chi tiết.

12. Các tiêu chuẩn dịch vụ, quy trình cung cấp dịch vụ, biểu phí và các điều khoản khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ, bao gồm cả những điều kiện và hạn chế nếu có

Đến nay, NETPOST đã có 03 chi nhánh phục vụ hàng ngàn khách sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh. Chúng tôi luôn mong muốn mang lại trải nghiệm tốt nhất cho quý khách khi đến NETPOST. Để sử dụng dịch vụ của chúng tôi quý khách vui lòng nhập địa chỉ website netpost.vn và lựa chọn dịch vụ. Chi tiết biểu phí cung cấp dịch vụ của chúng tôi như sau:

13. Nghĩa vụ của người bán và nghĩa vụ của khách hàng trong mỗi giao dịch

Nghĩa vụ bên cung cấp dịch vụ:

 • Cung cấp sản phẩm đúng chất lượng, đúng thời hạn và địa điểm mà Quý khách hàng đã đăng ký
 • Bảo mật thông tin của người sử dụng dịch vụ theo chính sách bảo mật
 • Trường hợp đơn hàng bị mất mát, hư hỏng sau khi chứng minh lỗi hoàn toàn thuộc về NETPOST, thì NETPOST sẽ bồi hoàn thiệt hại vật chất trực tiếp phát sinh cho Quý khách hàng theo quy định của Quy định này hoặc theo quy định của pháp luật bưu chính. Trường hợp thiệt hại xảy ra do nguyên nhân khách quan ngoài ý muốn như ảnh hưởng thời tiết, tai nạn, … thì hai Bên sẽ cùng thống nhất cách giải quyết.
 • Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại về dịch vụ của theo yêu cầu Quý khách hàng (NETPOST không chịu trách nhiệm giải quyết các khiếu nại phát sinh giữa Quý khách hàng với bên thứ ba liên quan đến tài liệu, Hàng hóa chuyển phát, tiền thanh toán, hay các vấn đề khác không trực tiếp liên quan đến NETPOST).
 • Tư vấn, hỗ trợ các yêu cầu của Quý khách hàng.
 • Cung cấp hóa đơn cước vận chuyển cho Quý khách hàng ( Quý khách hàng tuân thủ điều kiện xuất hóa đơn của NETPOST).

Nghĩa vụ người sử dụng dịch vụ:

 • Nghĩa vụ thanh toán tiền và nhận hàng hóa theo thỏa thuận
 • Nếu chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp bằng chứng về giấy tờ tùy thân, vui lòng cung cấp trong vòng 30 ngày
 • Duy trì sản lượng cam kết (đơn lấy thành công)/tháng để hưởng chính sách ưu đãi. Trường hợp không đạt sản lượng cam kết NETPOST có quyền điều chỉnh các chính sách ưu đãi áp dụng cho Khách hàng.
 • Cung cấp đầu mối và kịp thời hỗ trợ, cung cấp thông tin, tài liệu, phối hợp với NETPOST để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc sử dụng dịch vụ; Khách hàng có trách nhiệm xuất trình ngay giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của Hàng hóa; phối hợp với NETPOST và/ hoặc trực tiếp làm việc với bên thứ ba liên quan, cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết các vấn đề về đơn hàng, các vấn đề liên quan khác theo yêu cầu của NETPOST.
 • Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin bưu gửi. khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về Hàng hóa, hóa đơn, chứng từ, thông tin về hàng.
 • Cẩn trọng trong mọi phát ngôn, đảm bảo tính trung thực, không gây ảnh hưởng đến NETPOST.
 • Thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ tài khoản của khách hàng trên hệ thống của NETPOST và chịu trách nhiệm về việc sử dụng tài khoản, mọi thao tác thực hiện từ tài khoản của Khách hàng được hiểu là do chính Khách hàng thực hiện.
 • Khách hàng chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật, NETPOST được loại trừ mọi trách nhiệm liên quan đến hoạt động kinh doanh, việc thực hiện các nghĩa vụ của Khách hàng.
 • Tuân thủ các quy định cung ứng dịch vụ khác cập nhật trên của NETPOST niêm yết trên ứng dụng NETPOST, website https://netpost.vn .
 • Bồi thường các thiệt hại phát sinh cho NETPOST.